ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ��������� ��������������� ������������������

������������������ ��������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close