ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������� ������������������ ������������������

��������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close