ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������� ��������������� ������������������������������������

��������� ��������������� ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close