ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������������ ��������� ������ ��������������� ���������

������������������������ ��������� ������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close