ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������������������������������� ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ������������

��������������������������������� ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close