ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ������������������ ��������������� ���������������������

������������������ ������������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close