ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������� ��������� ������������������������ ������������������������������������ ������ ���������������������������

��������� ��������� ������������������������ ������������������������������������ ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close