ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ������������������ ������������������ ��������������� ������������������

������������������ ������������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close