ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල් ������������������������ ������������������ ��������� ������������������

������������������������ ������������������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close