ත්‍රිවිධ රත්නය ���������������, ������������, ���������

���������������, ������������, ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close