නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ������ ��������� ��������������� ���������������������������������

������ ��������� ��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close