නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������� ��������������������� ������ ���������������������

��������������� ��������������������� ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close