නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ���������������������������-������ ��������������������� ������������

���������������������������-������ ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close