නිවන් මගලෝක විග්‍රහයපංචස්කන්ධය ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close