ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������� ���������

��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close