ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������������������������������

������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close