ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ������ ������������������ ���������

������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close