අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������������������ ��������������� ������������������������ ��������������� ������������ ���������

������������������������������ ��������������� ������������������������ ��������������� ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close