අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ��������������������������������� ��������� ���������

������������������ ��������������������������������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close