අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������ ��������������������������� ������������������������ ���������

������������������ ��������������������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close