අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������������������ ��������� ������������

������������������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close