අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������������� ��������� ��������������������� ��������������� ���������

��������������������� ��������� ��������������������� ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close