පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ��������������������� ������������ ��������������� 5

��������������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close