අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ������������ ������������ ������ ��������� ���������������������

��������� ������������ ������������ ������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close