අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������������� ��������������� ��������������� ������������������������ ���������

��������������������� ��������������� ��������������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close