අභිධර්මයචිත්තයසිත 1000������ ��������������� ���������������

1000������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close