අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������������� ��������� ������������

��������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close