අභිධර්මයචිත්තයසිත ���������������, ��������������������� ��������������� ���������������

���������������, ��������������������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close