නිවන් මගනිවන ������������ ������ ��������� ��������������� ���������������

������������ ������ ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close