නිවන් මගනිවන ��������������� ������������������ ��������� ��������������� (���������) ���������... 1

��������������� ������������������ ��������� ��������������� (���������) ���������... යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close