නිවන් මගනිවන ක්‍රම පහකින් රූප නිරෝධ (වැය) වීම.

ක්‍රම පහකින් රූප නිරෝධ (වැය) වීම. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා