නිවන් මගනිවන ��������������� ������������������ ��������� ������������������...

��������������� ������������������ ��������� ������������������... යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close