නිවන් මගනිවන ක්‍රම පහකින් රූප උදාවිම.

ක්‍රම පහකින් රූප උදාවිම. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close