නිවන් මගනිවන ක්‍රම පහකින් රූප උදාවිම

ක්‍රම පහකින් රූප උදාවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close