නිවන් මගනිවන ��������������������� ������������ ��������� 8

��������������������� ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close