නිවන් මගනිවන ������������������������������ ������ ���������������

������������������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close