නිවන් මගනිවන ��������������� ��������������������������� 1

��������������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close