නිවන් මගනිවන ��������� ��������� ��������������������� 50 ������������������������ ���������������

��������� ��������� ��������������������� 50 ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close