නිවන් මගනිවන ��������� ��������������������� 25 ������������������������

��������� ��������������������� 25 ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close