නිවන් මගනිවන ������������ ������������������ 14

������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close