නිවන් මගනිවන ��������� ������������������������������ ��������� ���������������������

��������� ������������������������������ ��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close