නිවන් මගනිවන ��������������� ������ ��������������������� 4

��������������� ������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close