නිවන් මගනිවන ������������ ��������������������� ������ ������������������ ���������������������

������������ ��������������������� ������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close