නිවන් මගනිවන ������������ ��������������� ������������ ������������������ ���������������

������������ ��������������� ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close