නිවන් මගනිවන ��������������������� ��������������������� ���������

��������������������� ��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close