නිවන් මගනිවන ���������, ������������, ���������, ������, ������������������ ��������� ���������

���������, ������������, ���������, ������, ������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close