නිවන් මගනිවන ������������������ ��������� ������������

������������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close