නිවන් මගනිවන ��������������� ������������������������������ ��������� ���������

��������������� ������������������������������ ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close