පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������������������������ ������������������ ������������������

������������������������������������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close