පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ��������������������������� ��������������� ������ ������������������������������ ���������������

��������������������������� ��������������� ������ ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close